Jak si dobře ochránit soukromý majetek

Jak si dobře ochránit soukromý majetek.

Tuto oblast můžeme rozdělit na 3 základní podskupiny:

1) Nemovitý majetek ( zejména rodinný nebo rekreační dům, byt, chata, …).

2) Movitý majetek = zejména vybavení domácnosti (vnitřní vybavení).

3) Odpovědnost z běžného života, vedení domácnosti, vlastnictví nemovitosti (í), rekreačního sportu, chovu domácích zvířat apod.

1) Pojištění nemovitosti (í).

Zde doporučuji si dát pozor zejména na správné stanovení pojistné částky nemovitosti. Častým jevem bývá požadavek klientů (ale bohužel někdy i doporučení poradců) na pojištění nemovitosti na nižší hodnotu, než ve skutečnosti projednávaná nemovitost má. Účelem takového požadavku je ušetřit na pojistném. Avšak taková „úspora“ na pojistném se nám (klientovi) při pojistné události může značně nevyplatit.

U všech pojišťoven a na celém světě se, mj., při pojistné události řeší, zda nemovitost byla pojištěna na částku na kterou, dle pojistných podmínek, měla být. Takový stav, kdy je věc pojištěna na nižší hodnotu než má být se v pojišťovnictví nazývá podpojištění.

Pro názornost: nemovitost měla být pojištěna na Kč 4 mil., ale byla pojištěna pouze na Kč 2 mil.. Tzn. z pohledu pojistných podmínek byla pojištěna na 50%. Tudíž při pojistné události potom pojišťovna vyplácí v tomto poměru, tzn. 50% ze škody. „Úspora“ na pojistném byla v řádech desítek korun, ztráta na pojistném plnění v řádech statisíců i milionů korun (pro názornost: kdyby v tomto příkladě klientovi vznikla škoda Kč 1,5 mil, tak by pojišťovna vyplatila pouze Kč 750 000,- ( tzn. 50% ze škody).

Pokud se Vaše nemovitost nachází v blízkosti vodního toku, příp. přehrady, nádrže, tak doporučuji se důkladně seznámit (nechat si od zástupce pojišťovny detailně vysvětlit) co konkrétně v pojistných podmínkách znamená pojmenování „povodeň a záplava“. Ve výkladu těchto pojmů bývají dost podstatné rozdíly.

Nedílnou součástí informací o „ povodních a záplavách“ jsou též informace o spoluúčastech a limitech (omezení) plnění. Z komunikací s klienty máme zkušenosti, že pojistná smlouva někdy obsahuje pojištění proti „povodni“, ale s nízkými limity pojistného plnění, tak že by to nestačilo ani na vyklizení nánosu bahna, natož pak na náhradu škody na nemovitosti.

Kromě rizika požáru statisticky je druhým nejčastější pojistnou událostí škoda způsobená vodou z „vodovodního zařízení“.

Představte si, že v pátek odpoledne odjedete na víkend, a chvíli poté ( čirou náhodou v tom nejvyšším patře) praskne hadička např. ke splachovači (k umyvadlu, k pračce, k myčce apod.) A když si představíme, že voda takto uniká cca 2,5 dne (než se v neděli odpoledne vrátíme z víkendu), tak není vůbec žádný problém vzniku i milionové škody.

Pokud součástí Vaší nemovitosti jsou elektrická zařízení (elektrické ovládání vrat, pojezdová brána, tepelné čerpadlo, elektronický zabezpečovací systém, čerpadlo na vodu, apod.), doporučuji si ověřit, zda pojistná ochrana se vztahuje nejen na úder blesku , ale zda se též vztahuje i na riziko „přepětí“. Mezi těmito pojmy je zásadní rozdíl.

Riziko „úderu blesku“ bývá většinou v základní ochraně ve spojitosti s rizikem požáru, ale ochrana proti „přepětí“ bývá většinou až v ochraně za příplatek. A jaký že je ten rozdíl?

Úder blesku“ znamená, že blesk projde přímo uvedeným elektrickým zařízením, a zanechá po sobě stopy. Kdežto „přepětí“ může vzniknout jak následkem úderu blesku, ale i též z důvodu „napěťové špičky“ v síti (tzn. dodavatel po určitou dobu namísto 230 V dodává např. 500 V), a tento jev po sobě stopy nezanechává, ale Vám poškodí Vaši elektroniku.

Dodavateli elektrické energie se tato skutečnost těžko prokazuje, a když udeří blesk do stromu naproti a naindukuje se napětí (které může i překonat Vaši přepěťovou ochranu), tak zase nezanechá stopy, a pojišťovny škodu nehradí, protože se neprokázal přímý úder blesku. Proto doporučuji si pojistnou ochranu proti přepětí pořídit, sjednat.

Dalším hodně častým jevem „ dnešní doby“ je poškození vandalismem.

Zde máme zkušenosti, že u většiny pojišťoven je tato pojistná ochrana deklarována, ale velmi záleží jak je popsána v pojistných podmínkách.

Setkali jsme se již s tvrzením, že pojištění obsahuje ochranu proti následkům vandalismu. Nicméně pro prostudování pojistných podmínek dané pojišťovny, jsme došli k poznání, že tato ochrana proti následkům vandalisnu skutečně je součástí smlouvy, ovšem za předpokladu, že pachatel bude zjištěn. ???? Jistě si dokážete představit, kolik vandalů z tisíce se podaří zjistit.????

Proto na tuto záležitost též doporučuji se podívat podrobněji.

Jsou pojišťovny, které jsou v tomto ohledu velmi rozumné a reálné, a tuto podmínku (zjištění pachatele) ve svých smluvních ujednáních nemají.

 

Pojištění domácnosti.

Zde můžeme říct, platí obdobná pravidla, jako u pojištění nemovitostí.

Pod pojmem „pojistná částka“ u domácnosti si představme, že se jedná o veškerý soubor movitých věcí, které jsou umístěny v konkrétní nemovitosti (domě, bytě, chalupě apod.)

Proto základem dobré pojistné ochrany je zodpovědně určit pojistnou částku.

Též považuji za důležité upozornit, že za správné stanovení pojistné částky zodpovídá pojistník, tzn. klient.

Poněvadž se jedná o věci movité (slovensky velmi výstižně a hezky řečené „veci hnuťeľné“), tak zde nám přibývá (hodně často řešené) riziko krádeže vloupáním.

Proto důkladné seznámení s požadavky pojišťovny na zabezpečení je velmi důležité.

Při likvidaci pojistné události pojišťovny z této příčiny, pojišťovny řeší nejenom, zda byla správně stanovena pojistná částka, ale i zda byla domácnost náležitě zabezpečena proti krádeži vloupáním.

Zde je též velmi nasnadě při sjednávání pojistné smlouvy se ujistit, jak domácnost správně zabezpečit, abychom předešli nedorozumění a krácení pojistného plnění.

V souvislosti s pojištění vybavení domácnosti, jsou též časté dotazy, jak (v jakých cenách, hodnotách) bude pojišťovna hradit, např. elektrické spotřebiče, sportovní potřeby, oděvy, obuv apod.

Z praxe víme, že zejména výše uvedené věci, podléhají rychlému opotřebení, proto pojišťovny je většinou po určité době jejich stáří, hradí v tzn. časových cenách (tzn. nižších). Jsou však pojišťovny, které i tyto součásti domácnosti umí uhradit v cenách nových. Proto doporučuji i na toto téma se při sjednávání pojistné smlouvy zaměřit, vznést na pojišťovacího agenta dotaz, a aby Vám odpověď i ukázal přímo v pojistných podmínkách.

 

Pojištění „privátní“ odpovědnosti.

Jak jsme doposud hovořili o pojištění majetku, tak tam vlastně víme jaká nám může vzniknout škoda.

Ale kde to nikdy nevíme, tak je situace, když (rozumějme neúmyslně, nedbalostí) způsobíme škodu někomu cizímu, tzv. třetí osobě.

Tady se nám nejčastěji vybaví, že např. můžeme vytopit sousedy pod námi, nebo o něco zachytíme a rozbijeme něco v obchodě, nebo děti rozbijí sousedům míčem okno, apod.

Tyto případy jsou též důvodem být chráněn „pojištěním odpovědnosti“ (z běžného života, vedení domácnosti, rekreačního sportu, chovu domácích zvířat apod.), o tom můžeme říci, že není pochyb.

Ale co jsou však podstatně důležitější a závažnější, tak jsou situace, když někomu při svých volnočasových aktivitách způsobíme někomu újmu na zdraví.

Ptáte se jak k takové újmě (škodě) na zdraví může dojít? Úplně jednoduše.

Představme si, např., že jsme vlastníky nemovitosti, konkrétně rodinného domu se šikmou střechou. A ze střechy tohoto našeho rodinného domu se uvolní sníh, resp. ledový rampouch. V tomto případě máme jedno jediné zbožné přání, aby v tento moment pod touto naší střechou náhodou nikdo nestál, nikdo právě neprocházel.

Anebo vlastníte mazlíčka – pejska, třeba jezevčíka, pudla, resp. přítele člověka podobné velikosti a řeknete si, co by takové milé, něžné stvoření mohlo někomu způsobit za škodu?

Maximálně trošku natrhlé, prokouslé kalhoty, nebo škrábnutí, malé kousnutí od zoubků.

Avšak zažili jste situaci (slyšeli o ní, viděli), že mazlíček se z ničeho nic uvolnil z vodítka, nebo se něčeho leknul a vběhl právě kolem projíždějícímu cyklistovi, nebo motocyklistovi anebo autu pod kola?

Tento cyklista, motocyklista, automobilista, buď v úleku, anebo aby zabránil střetu s Vašim miláčkem, tak v reakci na tuto situaci narazí např. do sloupu, stromu, zábradlí, mostu apod. – a neštěstí je na světě. To, že vznikne škoda na samotném vozidle (jízdním kole, motocyklu apod.), tak to je určitě vážná věc a i může být pro viníka této nehody (vlastníka uvedeného pejska, kočičky) dost velká finanční škoda.

Ale co je podstatně vážnější, tak že při této nehodě dojde ke zranění osob, a „nedej Bože“, aby jim z tohoto zranění zůstaly trvalé následky.

Berme prosím fakt, že název „trvalé následky“ je opravdu odvozen od slova trvat (tzn. pořád, stále, celý život), tzn. že tyto následky zůstávají a nelepší se.

Na základě platnosti Nového Občanského Zákoníku (NOZ), který podstatně navyšuje ochranu a tím pádem výši odškodnění pro poškozené, tak částky takovéhoto odškodnění (náhrad) se již nemusí počítat pouze v tisících, ani v desetitisících, nýbrž se mohou „šplhat“ do statisíců i milionů.

Proto být bez odpovídající ochrany pro tyto případy může být pro zodpovědného za takovou situaci finančně likvidační, nejenom pro konkrétního zodpovědného, ale i následně pro jeho dědice.

Obdobný případ může nastat při provozování rekreačních aktivit – při cyklistice, on-line bruslení, lyžování, apod.. Scénář může být úplně stejný.

Naše doporučení:

Pojištění odpovědnosti nikdy nepodceňovat, prověřit si stávající, zda opravdu odpovídá současným podmínkám a právním úpravám, a pokud ne, tak neváhat přehodnotit a upravit, navýšit.

Jsme Vám k dispozici pro konzultace a hledání řešení, tak aby Vaše pojistná ochrana uměla řešit Vaše individuální potřeby v odpovídající míře a rozsahu , a zároveň za přijatelnou cenu.

Užívejte příjemné chvíle ve svých domovech.

Zdeněk Nosek

tel. 602 525 551

nosek.zdenek@gmail.com

www.pojisteninosek.cz