Jak si ochránit své podnikání.

Jak si ochránit své podnikání.

Když s podnikateli, jak se živnostníky (OSVČ), tak s jednateli firem řešíme na co nezapomenout při ochraně svého podnikání, tak docházíme k následujícímu pojmenování základních potřeb:

  • pojištění majetku (nemovitého, movitého, vozidel)
  • pojištění odpovědnosti :
  • z provozní činnosti a škodou způsobenou vadným výrobkem
  • z provozu vozidel
  • profesní odpovědnosti z titulu výkonu konkrétní profese
  • za újmu vzniklou zaměstnanci při výkonu pracovní činnosti
  • z titulu výkonu činnosti statutárního orgánu právnické osoby
  • odpovědnost silničního dopravce
  • apod.

Pojištění majetku:

V této oblasti je většinou právní povědomí o potřebách a možnostech pojistné ochrany dostatečně známo. Každý většinou ví, jakou hodnotu má jeho nemovitost(i), v jaké hodnotě má věci movité (provozní a výrobní zařízení, zásoby, věci převzaté, pronajaté apod.). Tzn. dokáže si vcelku rychle uvědomit a spočítat jaká škoda mu může vzniknout a z jaké příčiny, resp. jaké mu hrozí riziko.

Zde máme zkušenosti, že tuto část svého podnikání mívají většinou podnikatelé dobře ošetřené. Jde jen o to, aby podnikatel správně určil na jaké částky a proti jakým rizikům se potřebuje chránit, příp.  jakou spoluúčastí se chce na pojistné události podílet.

Tady můžeme říct, že podnikatelé většinou ví, z jaké příčiny a jak velká mu může vzniknout škoda.

Pojištění odpovědnosti:

Kde, ale nikdy nevíme jaká škoda může vzniknout, je situace, když (i když neúmyslně) způsobíme škodu (újmu) někomu jinému (třetí osobě).

Vzhledem k platnosti Nového Občanského Zákoníku (NOZ) a Zákona o Obchodních Korporacích (ZOK), tak škody (újmy), mohou jít nejen do deseti a statisíců Kč (tak jako v minulosti) a i do desítek milionů Kč, tím pádem mohou být pro podnikatele (a celou jeho rodinu) finančně likvidační.

Říkáte si jak ( a zda vůbec) může taková situace vzniknout? Jednoduše:

Přestavte si, že např. provádíte (Vaše firma, Vaši zaměstnanci nebo Vy osobně) práce, kde se pracuje s bruskou, svářečkou nebo otevřeným ohněm. I když vše zabezpečíte jak se má, tak přece dojde k tomu, že odlétne jiskra, přeskočí plamínek a od něj se vznítí sklad něčeho hořlavého (papíru, textilu, plastů) a objekt je v plamenech.

Uvedeným požárem vznikne škoda 2 miliony Kč na budově, 1 milion Kč na zásobách a provozním zařízení, tzn. celkem Kč 3 miliony. Řekneme si, to je v pořádku, máme sjednáno pojištění odpovědnosti na 3 miliony, to akorát vyjde, zaplatí se z toho celá škoda. No ale uvedený požár hasí hasiči a to dle předpisů a nařízení. Tzn. že uvedený objekt „prolijou vodou, zaplní pěnou“ a ze 3milionové škody je rázem škoda 10 milionů na budově + k tomu dalších 5 milionů na zásobách a provozním zařízení, ale to pořád ještě záležitost není u konce. Poněvadž takto postižený objekt nelze (do doby než se kompletně opraví) užívat k žádné činnosti, tzn. nelze zde skladovat, vyrábět, nelze jej pronajímat apod. Ale provoz je přerušen, stálé náklady (mj. např. mzdy zaměstnancům) zůstávájí, ale tržby z prodeje výrobků, nebo z pronájmu prostor nepřicházejí. Tohle vše může vytvořit škodu dalších 10 milionů Kč.

Takže rázem ze 3milionové škody způsobené požárem máme škodu 25 mil. Kč, a to jsme ještě měli štěstí, že při této události se nikomu nic nestalo, tzn., že nikomu nebyla způsobena újma na zdraví a životě.

Proto doporučení zní:

Pojištění odpovědnosti nikdy nepodceňovat a věnovat mu náležitou pozornost.

Zde opravdu nikdy nevíme jak velká škoda může vzniknout, vše „jde“ za viníkem, tudíž při podcenění této skutečnosti může mít velmi závažný dopad nejen na firmu, ale i rodiny podnikatelů.

Jak jsem již uváděl, podnikatel fyzická osoba (OSVČ) ručí za své podnikání celým svým jměním, tzn. i jměním celé své rodiny.

Od 1.1.2014 ( již uváděný Nový Občanský Zákoník a Zákon o Obchodních Korporacích) totéž platí i pro členy statutárních orgánů právnických osob (s.r.o, a.s., družstev apod.).

Členové statutárních orgánů těchto společností jsou povinni vykonávat svou činnost na základě smlouvy o výkonu funkce, tudíž se na tuto činnost nevztahují příslušná ustanovení Zákoníku Práce. Z toho titulu ručí za výkon svého rozhodnutí celým svým jměním, tzn. i celé své rodiny.

Zde též je ke zvážení tuto záležitost nepodceňovat a nechat si vypracovat návrhy řešení pro svou konkrétní situaci.

Zkušenosti nám říkají, že pojistné za tuto službu (ochranu) je velmi příznivé a umí výrazně pomoci při nastalých škodách, vzniklých neúmyslným nesprávným rozhodnutím.

Poněvadž se v této oblasti jedná zejména o právní stránku, kde dopředu ani někdy nejde přesně namodelovat konkrétní situaci a tím pádem její řešení, doporučujeme důkladné seznámení se službami pojišťovny, podrobnou komunikaci při zjišťění Vašich potřeb, v zájmu toho, aby Vás pojistná ochrana co nejlépe chránila, a Vy jste mohli v klidu a bezpečí řídit Vaši společnost.

Závěrem dvě obecné rady:

1)

Z příslušných směrnic protipožární ochrany, mj., vyplývá skutečnost, že elektrické spotřebiče a zařízení (vč. např. prodlužovacích kabelů) musí být každý rok podrobeny revizi a to subjektem k tomu oprávněným, který o způsobilosti těchto zařízení vydá závazné potvrzení.

A pokud jste vlastníky nemovitosti, tak to stejné platí i pro komíny.

Tato potvrzení doporučuji řádně uložit (i vytvořit kopii a uložit na jiném místě), protože zkušenosti máme takové, že pokud dojde k požáru, tak pojišťovny při řešení pojistné události požadují doložit, že uvedená zařízení byla v pořádku (tzn. že požadovaná revize byla provedena).

Nedoložení těchto dokladů mívá dosti často za následek krácení, ale i úplné odmítnutí výplaty pojistného plnění. A to nejen z pojištění majetku, ale i z pojištění odpovědnosti, kde škody mohou být podstatně vyšší.

2)

Další důležitou skutečností, kromě zajištění požární ochrany (PO), je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Této záležitosti též doporučujeme věnovat náležitou pozornost a využívat certifikovaných profesionálních poskytovatelů služeb v této oblasti.

Podnikejte s radostí, bez zbytečné byrokracie a pojistných událostí.

S pozdravem

Zdeněk Nosek

tel.: 602 525 551

www.pojisteninosek.cz